OBAVIJEST O OBRADI OSOBNIH PODATAKA 

(temeljem čl .13 i 14 Opće Uredbe o zaštiti podataka)

1. TKO JE VODITELJ OBRADE VAŠIH OSOBNIH PODATAKA I GDJE MOŽETE PRONAĆI DETALJNIJE INFORMACIJE O OBRADI?

Voditelj obrade osobnih podataka: Addiko Bank d.d., Slavonska avenija 6, Zagreb, Kontakti: 08001414, info.hr@addiko.com, www.addiko.hr. Kontakt Službenika za zaštitu osobnih podataka: sluzbenik.zast-os-podataka.hr@addiko.com. Više informacija o obradi Vaših osobnih podataka te o pravima koja Vam pripadaju s obzirom na obradu osobnih podataka dostupne su putem sljedećeg linka: https://www.addiko.hr/o-nama/opce-informacije-o-obradi-osobnih-podataka/

2. KOJE VAŠE OSOBNE PODATKE OBRAĐUJEMO?

U sklopu selekcijskog procesa kandidata te eventualnog budućeg sklapanja Ugovora o radu ili Ugovora o obavljanju studentskog posla prikupljamo, obrađujemo i pohranjujemo Vaše osobne podatke, i to:

 • ime, prezime
 • spol
 • titula
 • adresa prebivališta/boravišta
 • broj telefona/mobitela
 • e-mail adresa
 • dan, mjesec i godina rođenja
 • mjesto rođenja, a ako je mjesto rođenja izvan Republike Hrvatske i podatak o državi rođenja
 • podaci o završenom obrazovanju i drugim oblicima stručnog osposobljavanja i usavršavanja za rad, te ostalim oblicima usavršavanja tijekom rada koje radnici koriste u svom radu
 • podaci o posebnim znanjima i vještinama
 • podaci o radnom iskustvu
 • povijest zaposlenja (ime tvrtke, titula na poslu, razdoblje)
 • eventualno druge podatke koje ste nam dostavili prilikom prijave za selekcijski postupak
 • rezultate testiranja                                                                               

3. KOJA JE SVRHE OBRADE I PRAVNA OSNOVA ZA OBRADU OSOBNIH PODATAKA?

Svrha obrade Vaših osobnih podataka je identifikacija i poduzimanje radnji radi selekcijskog postupka, izbora kandidata te eventualnog zaposlenja ili angažmana za studentski posao. Bez pružanja gore navedenih osobnih podataka nije moguće pristupit selekcijskom postupku i izboru kandidata za oglašeno radno mjesto.

Pravna osnova obrade je poduzimanje radnji koje prethode sklapanju ugovora o radu/angažmanu za studentski posao (u skladu s čl. 6. st. 1. toč. b) Opće Uredbe o zaštiti podataka)

Ako ste dali privolu za korištenje Vaših osobnih podataka za naknadno uključivanje u eventualni budući selekcijski postupak, tada Vaše podatke prikupljene u ovom procesu Banka može koristiti i u te svrhe temeljem Vaše privole, uz napomenu da takvu privolu možete povući u svakom trenutku.

4. NA KOJI NAČIN BANKA PRIKUPLJA I OBRAĐUJE VAŠE PODATKE?

Banka prikuplja Vaše podatke putem prikuplja neposredno od Vas prilikom Vaše prijave i ispunjavana potrebnih podataka u našem sustavu.

5. OBAVIJEST O AUTOMATIZIRANOM POJEDINAČNOM DONOŠENJU ODLUKA 

Banka pri provođenju selekcijskog postupka ne koristi automatizirano pojedinačno donošenje odluka.

6. RAZDOBLJE ČUVANJA PODATAKA

Osobni podaci prikupljeni i obrađivani u svrhu identifikacija i poduzimanje radnji radi selekcijskog postupka, izbora kandidata te eventualnog zaposlenja čuvaju se šest (6) mjeseci nakon završetka procesa zapošljavanja te se istekom navedenog roka brišu.

Ako ste dali posebnu privolu za korištenje Vaših osobnih podataka u svrhu eventualnog budućeg kontakta za slobodna radna mjesta u skladu s potrebama Addiko Bank d.d. Vaše podatke ćemo čuvati 24 mjeseca nakon završetka ovog procesa zapošljavanja.

7. VAŠA PRAVA U ODNOSU NA OSOBNE PODATKE

Opća uredba o zaštiti podataka u odnosu na osobne podatke predviđa prava ispitanika opisana u člancima 15 do 22 i to: pravo na pristup osobnim podacima koje obrađujemo, pravo na ispravak (npr. pogrešno upisanih podataka), pravo na brisanje vaših podataka ako više nisu potrebni za realizaciju prava i obveza iz poslovnog odnosa ili za ispunjenje obveza banke određenih propisima ili radi ostvarivanja i obrane pravnih zahtjeva, pravo na ograničenje obrade pod uvjetima određenim Uredbom, pravo na prenosivost podataka drugom voditelju obrade, pravo na prigovor i automatizirano pojedinačno donošenje odluka pod uvjetima određenim Uredbom. Prigovor vezan za vaše osobne podatke možete uputiti u pisanom obliku poštom na adresu Addiko Bank d.d., Slavonska avenija 6, 10 000 Zagreb (za sektor Upravljanje ljudskim potencijalima Grupe) ili na elektronsku adresu sluzbenik.zast-os-podataka.hr@addiko.com. Prigovor možete uputiti i nadzornom tijelu za zaštitu osobnih podataka, odnosno Agenciji za zaštitu osobnih podataka (AZOP).

8. KATEGORIJE PRIMATELJA I PRIJENOS PODATAKA U TREĆE ZEMLJE

Banka će Vaše osobne podatke dostaviti i trećoj osobi tvrtke Selekcija d.o.o. sa sjedištem u Splitu, Put Mostina 8, OIB: 60985817812, koja će za Banku održavati aplikaciju u koju unosite svoje podatke, provoditi selekcijski postupak te o rezultatima procjene obavijestiti Banku. Podaci koji se unose će se obrađivati na serverima izvršitelja obrade koji se nalaze unutar EU.

U određenim slučajevima Banka može dostaviti Vaše podatke i određenim kategorijama primatelja, primjerice državnim tijelima i pravnim osobama s javnim ovlastima, bankama članicama Addiko Grupe. Određeni osobni podaci se, prilikom obrade, mogu prenositi u treće zemlje npr. bankama članicama Addiko Grupe izvan EU. Prenošenje u treće zemlje odvija se jedino i u mjeri u kojoj je takav prijenos dozvoljen zakonom odnosno primjenom odgovarajućih zaštitnih mjera navedenih u članku 46. Opće uredbe.