OBAVIJEST O OBRADI OSOBNIH PODATAKA 

(temeljem čl .13 i 14 Opće Uredbe o zaštiti podataka)

1. TKO JE VODITELJ OBRADE VAŠIH OSOBNIH PODATAKA I GDJE MOŽETE PRONAĆI DETALJNIJE INFORMACIJE O OBRADI?

Voditelj obrade osobnih podataka: Addiko Bank d.d., Slavonska avenija 6, Zagreb, Kontakti: 08001414, info.hr@addiko.com, www.addiko.hr. Kontakt Službenika za zaštitu osobnih podataka: sluzbenik.zast-os-podataka.hr@addiko.com. Više informacija o obradi Vaših osobnih podataka te o pravima koja Vam pripadaju s obzirom na obradu osobnih podataka, kao i o obradi podataka u OSR sustava HROK-a, dostupne su putem sljedećeg linka: https://www.addiko.hr/o-nama/opce-informacije-o-obradi-osobnih-podataka/

2. KOJE VAŠE OSOBNE PODATKE OBRAĐUJEMO?

U sklopu selekcijskog procesa kandidata te eventualnog budućeg sklapanja Ugovora o radu ili Ugovora o obavljanju studentskog posla prikupljamo, obrađujemo i pohranjujemo Vaše osobne podatke, i to:

 • adresa prebivališta ili uobičajenog boravišta
 • broj telefona/mobitela
 • dan, mjesec i godina rođenja
 • E-mail adresa
 • fotografiju
 • ime, prezime, srednje ime, titula
 • mjesto rođenja, a ako je mjesto rođenja izvan Republike Hrvatske i podatak o državi rođenja
 • podaci o invalidnosti
 • podaci o posebnim znanjima i vještinama
 • podaci o radnom iskustvu i o ukupnom mirovinskom stažu
 • podaci o završenom obrazovanju i drugim oblicima stručnog osposobljavanja i usavršavanja za rad, te ostalim oblicima usavršavanja tijekom rada koje radnici koriste u svom radu
 • podaci o posebnim znanjima i vještinama
 • povijest edukacije (ime ustanove, stupanj obrazovanja, razdoblje, strani jezici)
 • povijest zaposlenja (ime tvrtke, titula na poslu, razdoblje)
 • Skype ime
 • slika profila (neobavezno)
 • spol
 • titula (poslovna titula)
 • URL adresa profila društvenih mreža (Linkedin, Facebook, Github, StackOverflow, AngelList, Xing, GooglePlus, Twitter ili bilo koji valjani URL je dozvoljen)                                                                                                 

3. KOJA JE SVRHE OBRADE I PRAVNA OSNOVA ZA OBRADU OSOBNIH PODATAKA?

Svrha obrade Vaših osobnih podataka je identifikacija i poduzimanje radnji radi selekcijskog postupka, izbora kandidata te eventualnog zaposlenja ili angažmana za studentski posao. Bez pružanja gore navedenih osobnih podataka nije moguće pristupit selekcijskom postupku i izboru kandidata za oglašeno radno mjesto. Pravna osnova obrade je poduzimanje radnji koje prethode sklapanju ugovora o radu/angažmanu za studentski posao (u skladu s čl. 6. st. 1. toč. b) Opće Uredbe o zaštiti podataka) Ako ste dali privolu za korištenje Vaših osobnih podataka za naknadno uključivanje u eventualni budući selekcijski postupak, tada Vaše podatke prikupljene u ovom procesu Banka može koristiti i u te svrhe temeljem Vaše privole, uz napomenu da takvu privolu možete povući u svakom trenutku.

4. NA KOJI NAČIN BANKA PRIKUPLJA I OBRAĐUJE VAŠE PODATKE?

Banka prikuplja Vaše podatke putem prikuplja neposredno od Vas prilikom Vaše prijave i ispunjavana potrebnih podataka u našem sustavu.

5. OBAVIJEST O AUTOMATSKOJ OBRADI OSOBNIH PODATAKA

Banka pri provođenju selekcijskog postupka ne koristi automatizirano pojedinačno donošenje odluka

6. RAZDOBLJE ČUVANJA PODATAKA

Osobni podaci prikupljeni i obrađivani u svrhu identifikacija i poduzimanje radnji radi selekcijskog postupka, izbora kandidata te eventualnog zaposlenja čuvaju se šest (6) mjeseci nakon završetka procesa zapošljavanja te se istekom navedenog roka brišu.

7. VAŠA PRAVA U ODNOSU NA OSOBNE PODATKE

Opća uredba o zaštiti podataka u odnosu na osobne podatke predviđa prava ispitanika opisana u člancima 15 do 22 i to: pravo na pristup osobnim podacima koje obrađujemo, pravo na ispravak (npr. pogrešno upisanih podataka), pravo na brisanje vaših podataka ako više nisu potrebni za realizaciju prava i obveza iz poslovnog odnosa ili za ispunjenje obveza banke određenih propisima ili radi ostvarivanja i obrane pravnih zahtjeva, pravo na ograničenje obrade pod uvjetima određenim Uredbom, pravo na prenosivost podataka drugom voditelju obrade, pravo na prigovor i automatizirano pojedinačno donošenje odluka pod uvjetima određenim Uredbom. Prigovor vezan za vaše osobne podatke možete uputiti u pisanom obliku poštom na adresu Addiko Bank d.d., Slavonska avenija 6, 10 000 Zagreb (za sektor Upravljanje ljudskim potencijalima Grupe) ili na elektronsku adresu sluzbenik.zast-os-podataka.hr@addiko.com. Prigovor možete uputiti i nadzornom tijelu za zaštitu osobnih podataka, odnosno Agenciji za zaštitu osobnih podataka (AZOP).

8. KATEGORIJE PRIMATELJA I PRIJENOS PODATAKA U TREĆE ZEMLJE

Banka će Vaše osobne podatke dostaviti i trećoj osobi tvrtke SELECTIO d.o.o., Zagreb, Strojarska 20, OIB: 18518491403, koja će za Banku provoditi selekcijski postupak te o rezultatima procjene obavijestiti Banku. U određenim slučajevima Banka može dostaviti Vaše podatke i određenim kategorijama primatelja, primjerice državnim tijelima i pravnim osobama s javnim ovlastima, bankama članicama Addiko Grupe. Određeni osobni podaci se, prilikom obrade, mogu prenositi u treće zemlje npr. bankama članicama Addiko Grupe izvan EU. Prenošenje u treće zemlje odvija se jedino i u mjeri u kojoj je takav prijenos dozvoljen zakonom odnosno primjenom odgovarajućih zaštitnih mjera navedenih u članku 46. Opće uredbe.