Samostalni revizor informacijskog sustava (m/ž)/Senior information system auditor (m/f)

Zagreb, Croatia


U svrhu jačanja našeg tima, tražimo osobu za rad u 'Unutarnjoj reviziji':

Samostalni revizor informacijskog sustava (m/ž)

Mjesto rada: Zagreb

Tvoj posao:

 • Revizija poslovnih aktivnosti organizacijskih dijelova Banke s aspekta IT podrške, aplikacija i baza podataka, ispitivanje izvora i kvalitete podataka koji se koriste u poslovnim procesima, informacijske sigurnosti, ažurnosti internih akata Banke te poštivanja internih procedura rada i regulatornih zahtjeva
 • Provedba   revizija informacijskog sustava Banke temeljem  izvršene procjene rizika informacijskog sustava Banke
 • Ocjena adekvatnosti  upravljanja rizicima informacijskog sustava te predlaganje mjera za poboljšanje
 • Kontrola izrade, čuvanja, ažuriranja i primjene dokumentacije koja se odnosi na informacijski sustav Banke
 • Revizija Plana kontinuiteta poslovanja te drugih zakonski propisanih akata Banke
 • Identifikacija i testiranje ugrađenih kontrola u pojedinim aplikacijama Banke
 • Revizija IT infrastrukture, aplikacija, baza podataka
 • Izvještavanje prema Direktoru, odnosno Upravi Banke i Regulatoru
 • Praćenje zakonskih promjena i regulative vezane uz poslovanje kreditnih institucija te izrada prijedloga godišnjeg Plana rada u sferi IT revizija
 • Sudjelovanje u projektima Banke

Tvoj profil:

 • VSS (Elektrotehnički,  Prirodoslovno matematički ili Ekonomski fakultet)
 • Odlično znanje engleskog jezika u govoru i pismu
 • Odlično poznavanje MS Office paketa, SQL programskog koda
 • Poznavanje metodologije revizije informacijskog sustava
 • Iskustvo na poslovima revizije informacijskog sustava kao cjeline ili pojedinih dijelova informacijskog sustava minimalno 3 godine
 • Pouzdanost i odgovornost u radu
 • Razvijene organizacijske i analitičke vještine
 • Dobre komunikacijske sposobnosti kroz pisano i usmeno izražavanje
 • Usmjerenost na rezultat, motiviranost
 • Sposobnost rada u timu, pridržavanje rokova

Tvoje prednosti:

 • Posjedovanje certifikata revizora informacijskih sustava 
 • Iskustvo rada u sektoru financijskih institucija

Mi nudimo:

 • Rad na neodređeno vrijeme
 • Rad u profesionalnom i motiviranom timu
 • Stimulativno i dinamično radno okruženje


Oglas ti se svidio? Ako je odgovor da, prijavi se i priloži svoj životopis na engleskom jeziku najkasnije do: 18.01.2021.

Zbog uvedenih mjera opreza, s obzirom na virus COVID-19, cijeli selekcijski postupak biti će odrađen 'online' (testiranje i video intervju).

Samo kandidati koji uđu u uži izbor bit će kontaktirani. Slanjem prijave kandidati pristaju na upotrebu i pohranjivanje osobnih podataka u svrhu selekcijskog postupka.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------

In order to strengthen our team, we are looking for a person to work in Internal Audit

Senior information system auditor (m/f)

Place of work: Slavonska avenija 6 10000 Zagreb, Croatia

Your job:

 • Audit of business activities of the Bank's organizational units in terms of IT support, applications and databases, examination of sources and quality of data used in business processes, information security, up-to-date internal acts of the Bank and compliance with internal work procedures and regulatory requirements
 • Carrying out audits of the Bank's information system based on the performed risk assessment of the Bank's information system
 • Assess the adequacy of information system risk management and propose measures for improvement
 • Control over the preparation, storage, updating and application of documentation related to the Bank's information system
 • Revision of the Business Continuity Plan and other legally prescribed acts of the Bank
 • Identification and testing of built-in controls in individual applications of the Bank
 • Audit of IT infrastructure, applications, databases
 • Reporting to the Director, ie the Bank's Management Board and the Regulator
 • Monitoring legal changes and regulations related to the operations of credit institutions and drafting the annual Work Plan in the field of IT audits
 • Participation in the Bank's projects

Your profile:

 • VSS (Faculty of Electrical Engineering, Faculty of Science or Faculty of Economics)
 • Excellent knowledge of English in speech and writing
 • Excellent knowledge of MS Office packages and SQL program code 
 • Knowledge of information system audit methodology
 • Experience in auditing the information system as a whole or individual parts of the information system for at least 3 years
 • Reliability and responsibility in work
 • Developed organizational and analytical skills
 • Good communication skills through written and oral expression
 • Focus on results, motivation 
 • Ability to work in a team, adherence to deadlines 

Your advantages:

 • Possession of an information systems auditor certificate
 • Work experience in the financial institutions sector

We offer:

 • Full – time contract
 • Work in a professional and motivated team
 • Stimulating and dynamic work environment


Did you like the ad? If yes, apply and submit your CV in English no later than: 18.01.2021.

Due to the precautionary measures introduced, given the COVID-19 virus, the entire selection process will be done ‘online’ (testing and video interview). 

Only shortlisted candidates will be contacted. By submitting the application, candidates agree to the use and storage of personal data for the purpose of the selection process.

Reci prijateljima za ovaj oglas

Osobne informacije
Dodaj
Profesionalne informacije
Dodaj
Dodaj
Dodaj
Dodaj